Ίδρυση

Η εταιρεία ιδρύθηκε από 24 παθολόγους – Διαβητολόγους από όλη την Ελλάδα στις 6 Σεπτεμβρίου 2021. Σκοπός της σύμφωνα με το καταστατικό της είναι να υπερασπίζεται σε ελληνικό επίπεδο τον τίτλο του εξειδικευμένου Παθολόγου γιατρού και τον επαγγελματικό του ρόλο στην κοινωνία, να μελετά να προάγει να υπερασπίζεται την ποιότητα υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών από τους ειδικούς προς τους ασθενείς, να δημιουργεί στενούς δεσμούς ανάμεσα στις επαγγελματικές οργανώσεις που συγκεντρώνουν τους εξειδικευμένους παθολόγους, να υποστηρίζει και να συντονίζει τη δράσης τους, να προασπίζεται την συνεχιζόμενη εκπαίδευση της εξειδίκευσης, να υπερασπίζεται και να κάνει ενέργειες για τις θέσεις εξειδίκευσης ιδιωτών ιατρών και ιατρών του ΕΣΥ στα Διαβητολογικά Κέντρα για την “Παραγωγή” νέων ειδικευομένων Παθολόγων Διαβητολόγων.

Εκλογές

Στις εκλογές που διενεργήθηκαν στις 4 Φεβρουαρίου στην Αθήνα εκλέχθηκε το πρώτο Διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας. Τακτικά μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν γιατροί με αναγνωρισμένη ειδικότητα Παθολογίας που έχουν λάβει εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθ. Γ5α/Γ.Π. οικ. 27049/2019 (ΦΕΚ Β’ 1357/19.4.2019), όπως κάθε φορά ισχύει. Πάρεδρα μέλη μπορούν να γίνουν παθολόγοι που έχουν αποδεδειγμένη ενασχόληση με το ΣΔ υπό την έγκριση της πλειοψηφίας του ΔΣ. Οι συνάδελφοι που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας. Θέλουμε να αγκαλιάσετε την προσπάθεια αυτή ούτως ώστε όλοι μαζί να διεκδικήσουμε την καλύτερη καθιέρωση του ρόλου του Παθολόγου – Διαβητολόγου στην κοινωνία.

Διοικητικό Συμβούλιο

01
Πρόεδρος
Εμμανουήλ Πάγκαλος
02
Γενικός Γραμματέας
Λέπουρας Αντώνιος
03
Ταμίας
Σιώμος κύρος
04
Μέλος
Εριφύλη Χατζηαγγελάκη
05
Μέλος
Στέφανος Παπαντωνίου