11.10.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.27049/ 5-4-2019 υπουργικής απόφασης «Εκπαίδευση στην Ιατρική Εξειδίκευση του Σακχαρώδη Διαβήτη» (Β’ 1357 και Β’ 2331).

ΦΕΚ

Δείτε περισσότερα εδώ

Δείτε περισσότερα

12.11.2018
Νέα
Μετονομασία Ειδικότητας
25.09.2018
Νέα
Γνωμοδοτικό σημείωμα
31.07.2019
ΦΕΚ
«Ονομασία, περιεχόμενο και προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης από ιατρούς που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας (ΦΕΚ Β΄ 3958).