12.11.2018

Μετονομασία Ειδικότητας

Νέα

Δείτε περισσότερα εδώ

Δείτε περισσότερα

22.03.2021
ΦΕΚ
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Ποικ.27049/ 5-4-2019 υπουργικής απόφασης «Eκπαίδευση στην Ιατρική Εξειδίκευση του Σακχαρώδη Διαβήτη» (Β’ 1357, Β΄ 2331).
31.07.2019
ΦΕΚ
«Ονομασία, περιεχόμενο και προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης από ιατρούς που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας (ΦΕΚ Β΄ 3958).
05.07.2019
ΦΕΚ
Εκπαίδευση στην ιατρική ειδικότητα της εσωτερικής παθολογίας. (ΦΕΚ 2856)